Xử lý chất thải cổng nghiệp, Quy trình xử lý chất thải công nghiệp, Công ty xử lý chất thải công nghiệp, Tình trạng xử lý chất thải công nghiệp, Chất thải công nghiệp thông thường, Chất thải công nghiệp thông thường là gì, Chất thải rắn công nghiệp là gì, chất thải rắn công nghiệp là gì, chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, rác thải công nghiệp ở việt nam, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nông nghiệp, chất thải rắn công nghiệp thông thường là gì, chất thải rắn thông thường là gì, chất thải sinh hoạt

Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: …………/HÐ.MTÐT-NH/14.1.VX
V/v thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14.06.2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Giấy phép hành nghề  Quản lý chất thải nguy hại do Bộ tài nguyên và môi trường cấp ngày 17/01/2014 , mã số 5-6-7-8.013.VX (cấp lần 2);

- Căn cứ vào sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở Tài Nguyên Và Môi Trường

TP.HCM cấp ngày …./…./20... cho Công ty ……… mã số 79…………..T;

Hôm nay, ngày ….. tháng ……năm ……. , chúng tôi gồm:

Bên A. ………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………
Điện thoại: …………………… - Fax: ……………..
Mã số thuế……………………..                                                     
Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………
Đại diện: ……………………... - Chức vụ: …………………….

Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại
Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại


Bên B. CÔNG TY TNHH XD MÔI TRƯỜNG THÁI AN


Địa chỉ: 279 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:0945 667 887 – Fax: 08.37195068
Mã số thuế:  0306787916
045704070016653 Ngân hàng HD Bank, CN Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện: (Ông) TRẦN QUỐC THỚI Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với các điều khoản và điều kiện sau :


ĐIỀU 1 : NỘI DUNG DỊCH VỤ :


Bên B nhận thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Bên A.

1.1  Thời gian, địa điểm thu gom và xử lý chất thải nguy hại:

- Thời gian thu gom: 6 tháng/1 lần
- Địa điểm thu gom chất thải nguy hại: …………………………
- Người liên hệ: ……………………….. – điện thoại…………..
- Phương tiện vận chuyển: xe chuyên dụng ngành vệ sinh đô thị
- Địa điểm xử lý: ………………………………………………...

ĐIỀU 2 : ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


2.1 Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý theo dạng khoán: ……………..đồng/năm

(……………. đồng/năm) và khối lượng chất thải nguy hại không vượt quá 10% theo danh mục và khối lượng trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Trong trường hợp khối lượng Chất thải nguy hại vượt quá 10% so với Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, bên A phải thanh toán phần chất thải phát sinh cho bên B như sau:

STT
Tên chất thải
Trạng thái tồn tại
Mã CTNH
Đơn vị tính
1
Giẻ lau dính dầu nhớt
Rắn
18 02 01
kg
2
Dầu nhớt thải
lỏng
17 02 03
kg
3
Bóng đèn huỳnh quang thải
Rắn
16 01 06
kg
4
Pin thải

16 01 12
kg

Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

- Ký hiệu và mã Chất thải nguy hại theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011

- Khối lượng được xác nhận dựa trên biên bản giao nhận Chất thải nguy hại được hai bên ký xác nhận.

- Thời gian thu gom, vận chuyển & xử lý chất thải công nghiệp: 6 tháng/1 lần

2.2 Phương thức nghiệm thu, thanh toán:

2.2.1 Sau 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Bên A phải giao khối lượng rác thải nguy hại trên cho Bên B (bên B sẽ thu gom từ ngày 20 đến ngày 30 trong tháng thứ 5 và tháng thứ 11 kể từ ngày ký hợp đồng), bằng chứng từ giao nhận chất thải nguy hại được Bên B xuất hóa đơn tài chính với giá trị là:…đồng/6 tháng (không tính phần phát sinh).

2.2.2 Nếu khối lượng rác thải nguy hại giao lớn hơn khối lượng bình quân được xác nhận trong Sổ đăng ký Chủ nguồn Chất thải nguy hại, thì tùy theo khối lượng thực tế giao sẽ được tính toán theo đơn giá cụ thể nêu trên, để xuất hóa đơn tài chính, đồng thời bên A thông báo cho bên B trước 24 giờ.

  2.2.3 Trên cơ sở chứng từ giao Chất thải nguy hại cụ thể Bên B sẽ xuất hoá đơn tài chính nếu phần chi phí phát sinh do khối lượng tăng thêm, Bên A thanh toán cho bên B trong vòng 07 ngày bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 045704070016653 Ngân hàng HD Bank, CN Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

  2.2.4 Nếu Bên A không thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn ghi hợp đồng này thì Bên B sẽ ngưng thu gom Chất thải nguy hại cho Bên A đồng thời sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng.
2.2.5 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM 2 BÊN


- Bên A phải cung cấp bản sao sổ chủ nguồn thải, chứng từ quản lý‎ Chất thải nguy hại và các hồ sơ pháp l‎ý có liên quan do Bên B yêu cầu.

- Bên B phải cung cấp cho Bên A các hồ sơ pháp l‎ý có liên quan do Bên A yêu cầu.

- Hai bên cùng ký vào chứng từ Chất thải nguy hại, Biên bản giao nhận trên mỗi chuyến.

Bên A:

3.1 Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng (……………….đồng) ngay sau khi hợp đồng. Số tiền này sẽ được cấn trừ vào đợt thu gom thứ 2 hoặc khi thanh lý hợp đồng (nếu bên A không vi phạm các mục 2.2.4 điều 2, mục 6.1 điều 6 của hợp đồng này).

3.2 Nơi chứa Chất thải nguy hại phải thuận tiện cho xe ra vào lấy Chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại phải được bỏ sẵn vào phương tiện chứa Chất thải nguy hại). Có trách nhiệm bảo quản thùng chứa Chất thải nguy hại thuê của Bên B (nếu có). Không được để lẫn các Chất thải nguy hại khác ngoài danh mục hợp đồng.

3.3 Xác nhận số lượng, khối lượng chuyến vận chuyển xử lý bằng chứng từ giao nhận chất thải nguy hại.

3.4 Thông báo cho bên B trước trong trường hợp khối lượng Chất thải nguy hại tăng để bên B có kế hoạch điều động phương tiện thu gom. Chi phí phát sinh bên A chịu  theo điều 2.2.2

3.5 Bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để lẫn Chất thải nguy hại không có trong danh mục Chất thải nguy hại của nội dung hợp đồng.

3.6 Bên A phải giao đúng khối lượng và chủng loại Chất thải nguy hại theo hợp đồng đã ký dựa trên Sổ đăng ký Chủ nguồn chất thải.

Bên B:

3.1 Bảo đảm giải quyết toàn bộ lượng Chất thải nguy hại đúng như hợp đồng đã k‎ý kết giữa 2 bên.
3.2 Bên B sẽ thu gom chất thải nguy hại của bên A đã được chứa trong thùng , vật chứa chuyên dụng hoặc trong các bao chứa chất thải nguy hại , sau đó vận chuyển đến nhà máy xử lý Chất thải nguy hại của bên B.

3.3 Bên B đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải nguy hại của bên A theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.4 Trong trường hợp xe hư hỏng Bên B sẽ sắp xếp (bố trí) thay thế phương tiện để thu gom Chất thải nguy hại trong thời gian sớm nhất (48 giờ).

3.5 Bên B từ chối vận chuyển hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A giao Chất thải nguy hại không đúng theo nội dung hợp đồng.

ĐIỀU 4 : GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH


4.1 Đối với bên A, trong trường hợp ngưng hoạt động hoặc lượng Chất thải nguy hại tăng quá nhiều, cần phải báo ngay cho bên B ngưng hoặc điều động thêm xe, thêm chuyến để giải quyết Chất thải nguy hại ngoài định kỳ đã được quy định ở Điều 1 (Báo trước 1 ngày về số Điện thoại: 0945 667 887).

4.2 Đối với bên B, trong trường hợp máy móc, phương tiện gặp sự cố bất thường, cần phải thông báo ngay cho bên A, và tìm biện pháp giải quyết kịp thời, không để Chất thải nguy hại ứ đọng làm ảnh hưởng vệ sinh, môi trường trong khu vực của bên A.


  ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: 


  5.1 Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

  5.2 Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp sẽ được thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam .

ĐIỀU 6 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG 


6.1 Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đủ các điều khoản của Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có khó khăn trở ngại phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và 2 bên cùng có lợi. Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phải thông báo cho bên kia biết trước một tháng.

6.2 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ kết thúc ngày …./…../……. Khi hợp đồng hết hạn nếu hai bên không còn nợ nhau hợp đồng xem như tự thanh lý.

6.3 Sau khi ký hợp đồng trong vòng 6 tháng nếu bên A không giao Chất thải nguy hại cho bên B thì hợp đồng này sẽ tự thanh lý (không còn giá trị pháp lý)

6.4 Bên A tuyệt đối không được sử dụng hợp đồng này để k‎ý hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải nguy hại với các chủ nguồn thải, chủ vận chuyển và chủ xử lý khác.

6.5 Hợp đồng này được lập thành 08 bản tiếng Việt có giá trị như nhau bên A giữ 03 bản và bên B giữ 05 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH XD MÔI TRƯỜNG THÁI AN
Địa chỉ: 279 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:0945 667 887 – Fax: 08.37195068
MST: 0306787916
TK: 045704070016653 Ngân hàng HD Bank, CN Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Đại diện: (Ông) TRẦN QUỐC THỚI Chức vụ: Giám Đốc
Web: https://ChatThaiCongNghiep.org
Mail: XuLyChatThaiThaiAn@gmail.com

Share on Google Plus

Giới Thiệu Chất thải công nghiệp Thái An

Công ty xử lý chất thải công nghiệp Thái An là công ty chuyên thu gom chất thải nguy hại và thu gom rác thải công nghiệp uy tin nhất tại tphcm. Công ty XD Môi Trường Thái An được thành lập vào ngày 19 tháng 01 năm 2009, theo nhu cầu phát triển ngày càng cao trong ngành xây dựng và môi trường.
Để nâng cao việc chăm sóc và phục vụ khách hàng. Công ty chúng tôi nghiên cứu và đưa ra thị trường một dịch vụ mới chuyên sâu hơn đó là: Dịch Vụ Xử Lý Chất Thải Thái An
Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại Reviewed by Chất thải công nghiệp Thái An on 20 tháng 10 Rating: 5

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vay the chap ngan hang - đáo hạn ngân hàng - vay góp ngày - thiet bi mam non - xu ly chat thai cong nghiep - dai ly nhac cu yamaha